• Монгол улс, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, "Эрдэнэтийн ДЦС" ТӨХК
  • +976 70350951
  • info@erdenetpp.mn
Хуулийн хэрэгжилт
Нэр Хавсралт Оруулсан огноо
1 8.2.2 чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг: ТАТАХ 2022-09-29
2 8.2.3 эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж: ТАТАХ 2022-09-29
3 8.2.3 эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж: ТАТАХ 2022-09-29
4 8.2.3 эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж: ТАТАХ 2022-09-29
5 8.2.5 хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан: ТАТАХ 2022-09-29
6 8.2.6 үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт: ТАТАХ 2022-09-29
7 8.2.8 өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ: ТАТАХ 2022-09-29
8 8.2.10 мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр ТАТАХ 2022-09-29
9 8.3.1 ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл. ТАТАХ 2022-09-29
10 8.3.3 албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм: ТАТАХ 2022-09-29
11 8.3.5 хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ: ТАТАХ 2022-09-29
12 8.3.6 албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам. ТАТАХ 2022-09-29
13 8.4.12 мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл: ТАТАХ 2022-09-29
14 8.4.27 хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ: ТАТАХ 2022-09-29
15 8.4.27 хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ: ТАТАХ 2022-09-29
16 8.4.27 хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ: ТАТАХ 2022-09-29
17 8.5.1 үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл: ТАТАХ 2022-09-29
18 8.6.2 эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт: ТАТАХ 2022-09-29
19 8.6.4 мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл: ТАТАХ 2022-09-29
20 8.6.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, хуулийн этгээдийн нэр, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг: ТАТАХ 2022-09-29
21 8.6.8 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл: ТАТАХ 2022-09-29
22 8.6.10 мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, техник технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл: ТАТАХ 2022-09-29